Pelemsewu

No Nama KK Nama Status Umur Klmn K/TK Dusun RT
1 BAMBANG K SARYANTI I 28 P Pelemsewu 01
2 BAMBANG K DEBORA R.W A 5 P Pelemsewu 01
3 BAMBANG K JOSUA A L Pelemsewu 01
4 BAMBANG K JOSE A P Pelemsewu 01
5 BASURI BASURI KK 32 L Kawin Pelemsewu 01
6 BASURI A. RITRIA H I 26 P Pelemsewu 01
7 BASURI M. ARIFIN I A 1 L Pelemsewu 01
8 ISTINAH ISTINAH/ISTIYAH KK 51 P Janda Pelemsewu 01
9 ISTINAH PURWOKO A 26 L Pelemsewu 01
10 ISTINAH ANJAR R A 16 L Pelemsewu 01
11 ISTINAH MAULANA P A 12 L Pelemsewu 01
12 KASIHONO KASIHONO KK 47 L Kawin Pelemsewu 01
13 KASIHONO SUDILAH I 41 P Pelemsewu 01
14 KASIHONO HARYADI A 20 L Pelemsewu 01
15 KASIHONO HARYANTO A 18 L Pelemsewu 01
16 KASIHONO HARYONO A 7 L Pelemsewu 01
17 KASIHONO DADI S A 3 L Pelemsewu 01
18 KASIHONO JO ATMO A 69 L Pelemsewu 01
19 KASIMAN KASIMAN KK 45 L Kawin Pelemsewu 01
20 KASIMAN JAMIYAH I 43 P Pelemsewu 01
21 KASIMAN WIYANTI A 20 P Pelemsewu 01
22 KASIMAN DANANG W A 18 L Pelemsewu 01
23 KASIMAN TRI YULIATI A 5 P Pelemsewu 01
24 MARJONO MARJONO KK 38 L Kawin Pelemsewu 01
25 MARJONO SRI SUGIARTI I 28 P Pelemsewu 01
26 MARJONO HERI AGUS S A 7 L Pelemsewu 01
27 MARJONO EVI R. K A 7 P Pelemsewu 01
28 MARJONO IRFAN S A 3 L Pelemsewu 01
29 MUJINO MUJINO KK 46 L Kawin Pelemsewu 01
30 MUJINO BONIYEM I 43 P Pelemsewu 01
31 MUJINO MIYANTO A 20 L Pelemsewu 01
32 MUJINO YUNI A A 18 L Pelemsewu 01
33 MUJINO MUL JUMINAH OT 66 P Pelemsewu 01
34 MUJILAH MUJILAH I 58 P Janda Pelemsewu 01
35 SURYANTO SURYANTO KK 42 L Kawin Pelemsewu 01
36 SURYANTO BANDIYAH I 42 P Pelemsewu 01
37 SURYANTO HERI S A 17 L Pelemsewu 01
38 SURYANTO AGUNG F.H A 12 L Pelemsewu 01
39 SURYANTO KHUSNUN K A 5 P Pelemsewu 01
40 SURYANTO FARA N A 2 Pelemsewu 01
41 DARMO SUMARNO DARMO SUMARNO KK 51 L Kawin Pelemsewu 02
42 DARMO SUMARNO RANTINAH I 51 P Pelemsewu 02
43 DARMO SUMARNO RIYADI A 24 L Pelemsewu 02
44 DARMO SUMARNO SAEBANI A 19 L Pelemsewu 02
45 KISNARDI KISNARDI KK 21 L Kawin Pelemsewu 02
46 KISNARDI SRIYANI I 20 P Pelemsewu 02
47 KISNARDI CARESA A 1 P Pelemsewu 02
48 NY. MARTO I NY. MARTO I KK 67 P Janda Pelemsewu 02
49 RUBIYANTO RUBIYANTO KK 39 L Kawin Pelemsewu 02
50 RUBIYANTO SARYANTI I 33 P Pelemsewu 02
51 RUBIYANTO FARID N.A A 11 L Pelemsewu 02
52 RUBIYANTO ANISA D.R A 9 P Pelemsewu 02
53 RUBIYANTO RIZAL A A 1 L Pelemsewu 02
54 RUJITO RUJITO KK 43 L Kawin Pelemsewu 02
55 RUJITO TUGUYEM I 37 P Pelemsewu 02
56 RUJITO SITA A A 1 P Pelemsewu 02
57 RUJITO CHAIRI RIDHO A 1 Pelemsewu 02
58 SUPARJO SUPARJO KK 63 L Duda Pelemsewu 02
59 SUPARJO JAMRONI A 31 P Pelemsewu 02
60 SUPARJO JAYARI A 30 L Pelemsewu 02
61 SUPRAPTOYO SUPRAPTOYO KK 43 L Belum Kawi Pelemsewu 02
62 BASIRAH BASIRAH KK 57 P Janda Pelemsewu 03
63 BASIRAH NGADINO A 29 L Pelemsewu 03
64 BASIRAH NGATIMAN A 24 L Pelemsewu 03
65 BASIRAH KARTINAH A 23 P Pelemsewu 03
66 BASIRAH NGATINAH A 20 P Pelemsewu 03
67 BASIRAH NGANDIKO A 19 L Pelemsewu 03
68 BASIRAH NGATINI A 14 P Pelemsewu 03
69 JUMIRAH JUMIRAH KK 53 P Janda Pelemsewu 03
70 JUMIRAH RENI A 22 P Pelemsewu 03
71 JUMIRAH GUNAWAN A 16 L Pelemsewu 03
72 KARYO YATIN KARYO YATIN KK 76 L Kawin Pelemsewu 03
73 KARYO YATIN TUKIYEM I 71 P Pelemsewu 03
74 MARJUKI MARJUKI KK 52 L Kawin Pelemsewu 03
75 MARJUKI I 51 P Pelemsewu 03
76 MARJUKI SLAMET S A 24 L Pelemsewu 03
77 MARJUKI ARIF H A 13 L Pelemsewu 03
78 MUJIRAH MUJIRAH KK 46 L Duda Pelemsewu 03
79 MUJIRAH WINARNO A 20 L Pelemsewu 03
80 SAMBI SAMBI KK 60 L Kawin Pelemsewu 03
81 SAMBI SULASTRI I 58 P Pelemsewu 03
82 SAMIJO SAMIJO KK 50 L Kawin Pelemsewu 03
83 SAMIJO MARMI I 50 P Pelemsewu 03
84 SAMIJO PERWITASARI L 3 P Pelemsewu 03
85 SAMIJO EKO P A 18 L Pelemsewu 03
86 SARIMAN SARIMAN KK 54 L Kawin Pelemsewu 03
87 SARIMAN SAJILAH I 48 P Pelemsewu 03
88 WAGIYONO WAGIYONO KK 52 L Kawin Pelemsewu 03
89 WAGIYONO SUPRIHATIN I 38 P Pelemsewu 03
90 WAGIYONO AMIR J A 10 L Pelemsewu 03
91 WAGIYONO RIFAN M A 1 L Pelemsewu 03
92 WARNO UTOMO WARNO UTOMO KK 58 L Kawin Pelemsewu 03
93 WARNO UTOMO I 56 P Pelemsewu 03
94 BUDIYANTO BUDIYANTO KK 41 L Kawin Pelemsewu 04
95 BUDIYANTO YULIANI I 37 P Pelemsewu 04
96 BUDIYANTO ANDI P A 16 L Pelemsewu 04
97 BUDIYANTO PUTRA H A 11 L Pelemsewu 04
98 KARYADI KARYADI KK 47 L Kawin Pelemsewu 04
99 KARYADI TUMINAH I 46 P Pelemsewu 04
100 KARYADI APRIYANTO A 19 L Pelemsewu 04
101 KARYADI SURYADI A 14 L Pelemsewu 04
102 KARYADI DWI H A 9 L Pelemsewu 04
103 MARGINAH MARGINAH KK 45 P Janda Pelemsewu 04
104 MARGINAH LISIANINGSIH A 15 P Pelemsewu 04
105 MINAL AIDIN MINAL AIDIN KK 49 L Kawin Pelemsewu 04
106 MINAL AIDIN SRI ASIH I 45 P Pelemsewu 04
107 MINAL AIDIN AMALUDIN A 18 L Pelemsewu 04
108 MINAL AIDIN NUR Q A 17 P Pelemsewu 04
109 MINTO SARJONO MINTO SARJONO KK 63 L Kawin Pelemsewu 04
110 MINTO SARJONO JUMINAH I 64 P Pelemsewu 04
111 MINTO SARJONO NURGIYANTO A 39 L Pelemsewu 04
112 MINTO SARJONO WAHYU D A 20 L Pelemsewu 04
113 NGATIYEM NGATIYEM KK 55 P Janda Pelemsewu 04
114 NGATIYEM SULIMO A 33 L Pelemsewu 04
115 NGATIYEM WIDODO A 26 L Pelemsewu 04
116 RAHMAD SUDAKYADI RAHMAD SUDAKYADI KK 28 L Kawin Pelemsewu 04
117 RAHMAD SUDAKYADI MURNIASIH I 24 P Pelemsewu 04
118 RAHMAD SUDAKYADI NAZWA C A P Pelemsewu 04
119 RAHMAD SUDAKYADI RIKKAR R A 2 L Pelemsewu 04
120 ROFIK ROFIK KK 46 L Kawin Pelemsewu 04
121 ROFIK TARMI I 23 P Pelemsewu 04
122 ROFIK M. ILHAM A 3 L Pelemsewu 04
123 ROFIK AMELIA A 2 P Pelemsewu 04
124 SANDIMAN SANDIMAN KK 33 L Kawin Pelemsewu 04
125 SANDIMAN TRIYANI I 29 P Pelemsewu 04
126 SANDIMAN ATIKA A. W A 4 P Pelemsewu 04
127 SANDIMAN NUR ANDINI A 2 P Pelemsewu 04
128 RATIH RATIH I 30 P Pelemsewu 04
129 RATIH WAKJINAH A 26 P Pelemsewu 04
130 SUBAGIYO SUBAGIYO KK 39 L Kawin Pelemsewu 04
131 SUBAGIYO TUKIJAH I 37 P Pelemsewu 04
132 SUBAGIYO NURUL H A 15 P Pelemsewu 04
133 SUBAGIYO JEFRI Y A 12 L Pelemsewu 04
134 SUPARNO SUPARNO KK 44 L Kawin Pelemsewu 04
135 SUPARNO RIYANTI I 39 P Pelemsewu 04
136 SUPARNO RONO P A 19 L Pelemsewu 04
137 TRIYONO TRIYONO KK 29 L Kawin Pelemsewu 04
138 TRIYONO UYLIATI I 26 P Pelemsewu 04
139 TRIYONO RANGGA R A 4 L Pelemsewu 04
140 TRIYONO LIONA A. A 1 P Pelemsewu 04
141 PANJANG PANJANG KK 48 L Pelemsewu 04
142 PARDI PARDI KK 60 L Pelemsewu 04
143 NANING HARYANTI NANING HARYANTI KK 20 P Pelemsewu 04
144 NANING HARYANTI M. RAFI P. A 1 L Pelemsewu 04
145 NOTO PAWIRO NOTO PAWIRO KK 60 L Pelemsewu 04
146 MULYONO MULYONO KK 60 L Kawin Pelemsewu 04
147 MULYONO MARSAM I 60 P Pelemsewu 04
148 WIROTO WIROTO KK 36 L Kawin Pelemsewu 04
149 WIROTO NOVIANA H. I 21 P Pelemsewu 04
150 WIROTO NADIA H. A 2 P Pelemsewu 04
151 REBI REBI KK 60 L Kawin Pelemsewu 05
152 REBI PARMI I 58 P Pelemsewu 05
153 SARYONO SARYONO KK 46 L Kawin Pelemsewu 05
154 SARYONO WARSIYAH I 39 P Pelemsewu 05
155 SARYONO RIYAN N A 17 L Pelemsewu 05
156 SARYONO DWI L A 8 P Pelemsewu 05
157 SARYONO M. NUR HIDAYAT A 1 L Pelemsewu 05
158 SUGIYANTO SUGIYANTO KK 34 L Kawin Pelemsewu 05
159 SUGIYANTO NANIK M 30 P Pelemsewu 05
160 SUGIYANTO PUTRI I.S A 11 P Pelemsewu 05
161 SUGIYANTO GALUH AYYAS A 3 P Pelemsewu 05
162 SUPRIYANTO SUPRIYANTO KK 33 L Duda Pelemsewu 05
163 SUPRIYANTO SITI A 6 P Pelemsewu 05
164 SUPRIYANTO ATIN A 4 P Pelemsewu 05
165 SUTINI SURADI SUTINI SURADI KK 53 P Janda Pelemsewu 05
166 SUTINI SURADI NANIK A 33 P Pelemsewu 05
167 SUTINI SURADI NANANG A 32 L Pelemsewu 05
168 SUTINI SURADI IKA P A 20 P Pelemsewu 05
169 WARDONO WARDONO KK 45 L Kawin Pelemsewu 05
170 WARDONO SUTINAH I 37 P Pelemsewu 05
171 WARDONO WAHYUNI A 18 P Pelemsewu 05
172 WARDONO PRASTIANA S A 17 P Pelemsewu 05
173 WARDONO ERNA TRI A A 8 P Pelemsewu 05
174 HADI WIYONO HADI WIYONO KK 58 L Pelemsewu 05
175 MARYANDI MARYANDI KK 34 L Kawin Pelemsewu 06
176 MARYANDI BARINI W I 34 P Pelemsewu 06
177 MARYANDI IRWI I A 11 P Pelemsewu 06
178 MARYANDI IRMA R A 9 P Pelemsewu 06
179 MARYANDI IRFAN A A 6 L Pelemsewu 06
180 PRAPTO RAHARJO PRAPTO RAHARJO KK 65 L Kawin Pelemsewu 06
181 PRAPTO RAHARJO MUHDI RAHARJO I 61 P Pelemsewu 06
182 PRAPTO RAHARJO SARJIYEM A 36 P Pelemsewu 06
183 RATIJAN RATIJAN KK 47 L Kawin Pelemsewu 06
184 RATIJAN SURTI S I 40 P Pelemsewu 06
185 RATIJAN SLAMET S A 17 L Pelemsewu 06
186 RATIJAN M. RIYADI A 16 L Pelemsewu 06
187 RATIJAN KHOIRUDIN NISA A 9 P Pelemsewu 06
188 RATIJAN ROHMAT A A L Pelemsewu 06
189 RATIJAN KHOIRUDIN M. A 1 L Pelemsewu 06
190 SADIMAN SADIMAN KK 41 L Kawin Pelemsewu 06
191 SADIMAN BUDI PRIHARTINI I 36 P Pelemsewu 06
192 SADIMAN DWI YULI A A 15 P Pelemsewu 06
193 SADIMAN TRI WIDIYANTO A 7 L Pelemsewu 06
194 SARYANTO SARYANTO KK 37 L Kawin Pelemsewu 06
195 SARYANTO YUANA I 37 P Pelemsewu 06
196 SARYANTO M. FARID A 2 L Pelemsewu 06
197 SUBANDI P PONIRAH I 29 P Pelemsewu 06
198 SUBANDI P SUBANDI P KK 34 L Kawin Pelemsewu 06
199 SUBANDI P ARIES C.N A 4 L Pelemsewu 06
200 SUBANDI P SITI. F. M A 2 Pelemsewu 06
201 WAGIYO WAGIYO KK 60 L Kawin Pelemsewu 06
202 WAGIYO SUPIYEM I 58 P Pelemsewu 06
203 WAGIYO TRIYONO S A 31 L Pelemsewu 06
204 PAYEM PAYEM KK 65 P Janda Pelemsewu 06
205 SIROP SIROP KK 48 L Pelemsewu 06
206 AGUS WINARTO AGUS WINARTO KK 41 L Kawin Pelemsewu 06
207 AGUS WINARTO NURLELA I 31 P Pelemsewu 06
208 AGUS WINARTO KURNIAWATI W, A 9 L Pelemsewu 06
209 AGUS WINARTO FATUR R. A 2 P Pelemsewu 06
210 ATEMO SABAR ATEMO SABAR KK 80 L Kawin Pelemsewu 07
211 ATEMO SABAR YAMINEM I 75 P Pelemsewu 07
212 DAHONO DAHONO KK 65 P Janda Pelemsewu 07
213 DAHONO SURIP A 32 P Pelemsewu 07
214 DARTO SRIYONO DARTO SRIYONO KK 66 P Janda Pelemsewu 07
215 DONO SASMITO DONO SASMITO KK 65 P Janda Pelemsewu 07
216 SUYATINEM SUYATINEM KK 54 P Pelemsewu 07
217 MANIYEM MANIYEM KK 61 P Janda Pelemsewu 07
218 NUR SAMIDI NUR SAMIDI KK 66 L Duda Pelemsewu 07
219 NUR SAMIDI HAKIM A 24 L Pelemsewu 07
220 NY. RESO LOSO NY. RESO LOSO KK 72 P Janda Pelemsewu 07
221 NY. TRISNO WIDODO NY. TRISNO WIDODO KK 67 P Janda Pelemsewu 07
222 WARTO PAWIRO WARTO PAWIRO KK 67 L Kawin Pelemsewu 07
223 WARTO PAWIRO SUDIYAH I 65 P Pelemsewu 07
224 WARTO PAWIRO WIJI A 43 P Pelemsewu 07
225 WARTO PAWIRO IYAH A 37 P Pelemsewu 07
226 WARTO PAWIRO WARTILAH A 34 P Pelemsewu 07
227 WARTO PAWIRO SAMIATI A 32 P Pelemsewu 07
228 WARTO PAWIRO PURWANTI A 29 P Pelemsewu 07
229 WIDODO WIDODO KK 46 L Kawin Pelemsewu 07
230 WIDODO JUMIYATI I 38 P Pelemsewu 07
231 WIDODO WAWAN A 37 L Pelemsewu 07
232 WIDODO AJI A 16 L Pelemsewu 07
233 WIDODO ASTRI A 9 P Pelemsewu 07
234 WIDODO BIMA A 6 L Pelemsewu 07
235 WIDODO FEBRI A 4 L Pelemsewu 07
236 WIGYO REJO WIGYO REJO KK 79 L Kawin Pelemsewu 07
237 GITO WIHARJO KASIYEM I 56 P Pelemsewu 08
238 KURDI KURDI KK 51 L Kawin Pelemsewu 08
239 KURDI SUWARNI I 46 P Pelemsewu 08
240 KURDI SURANTO A 20 L Pelemsewu 08
241 KURDI FITRI A 18 P Pelemsewu 08
242 KURDI WAHTU A 16 P Pelemsewu 08
243 MARSUDI MARSUDI KK 48 L Kawin Pelemsewu 08
244 MARSUDI SARJILAH I 48 P Pelemsewu 08
245 MARSUDI ENDARWATI A 23 P Pelemsewu 08
246 MARSUDI FITRIA A 20 P Pelemsewu 08
247 MARSUDI MEGA P A 7 P Pelemsewu 08
248 MARSUDI HERJO WIYONO OT 77 P Pelemsewu 08
249 PAIMAN PAIMAN KK 55 L Belum Kawi Pelemsewu 08
250 PAIMAN WONGSO TUMI L 70 P Pelemsewu 08
251 TUKIYO TUKIYO KK 46 L Kawin Pelemsewu 08
252 TUKIYO SURATI I 45 P Pelemsewu 08
253 TUKIYO AMBYALI A 24 L Pelemsewu 08
254 WIDI HARJO SATINEM I 67 P Pelemsewu 08
255 WIDI HARJO WIDI HARJO KK 65 L Kawin Pelemsewu 08
256 WIDI HARJO GIYONO A 36 L Pelemsewu 08
257 WIDI HARJO PRASOJO A 38 L Pelemsewu 08
258 WIDI HARJO SUMARSIH A 37 P Pelemsewu 08
259 INDARTONO INDARTONO KK 37 L Kawin Pelemsewu 08
260 INDARTONO DWI M. I 32 P Pelemsewu 08
261 INDARTONO LUTIFAH C. A 5 P Pelemsewu 08
262 INDARTONO ANISA K.F. A 4 P Pelemsewu 08
263 INDARTONO AHMAD A. A 2 L Pelemsewu 08
264 HARJO UTOMO HARJO UTOMO KK 82 P Janda Pelemsewu 09
265 HARJO UTOMO JONO A 30 L Pelemsewu 09
266 HARTONO HARTONO KK 45 L Kawin Pelemsewu 09
267 HARTONO TUKIYAH I 41 P Pelemsewu 09
268 HARTONO SUTI M A 9 P Pelemsewu 09
269 HARTONO AGUSTIAWAN A 6 L Pelemsewu 09
270 JONO JONO KK 31 L Kawin Pelemsewu 09
271 JONO WALIDAH I 27 P Pelemsewu 09
272 JONO DORA A 3 P Pelemsewu 09
273 KARSO KARSO KK 86 L Duda Pelemsewu 09
274 KASMO KASMO KK 81 P Janda Pelemsewu 09
275 MARDI WIYONO MARDI WIYONO KK 70 L Duda Pelemsewu 09
276 MARDI WIYONO SAKIR A 34 L Pelemsewu 09
277 NY. SAGIRAH NY. SAGIRAH KK 54 P Janda Pelemsewu 09
278 NY. SAGIRAH SUYANTI A 24 P Pelemsewu 09
279 NY. SAGIRAH AGASTA L 2 L Pelemsewu 09
280 SARYONO SARYONO KK 43 L Kawin Pelemsewu 09
281 SARYONO TRI HANAFI I 33 P Pelemsewu 09
282 SARYONO EKA L A 16 P Pelemsewu 09
283 SARYONO RAHMAT D.S A 4 L Pelemsewu 09
284 UDI SUMARTO UDI SUMARTO KK L Kawin Pelemsewu 09
285 UDI SUMARTO PUTRI Y A 8 P Pelemsewu 09
286 WARDANI WARDANI KK 43 L Kawin Pelemsewu 09
287 WARDANI WALIYEM I 42 P Pelemsewu 09
288 WARDANI DESI D.W A 16 P Pelemsewu 09
289 WARDANI SARWENDAR W A 13 P Pelemsewu 09
290 WIDI SURATNO WIDI SURATNO KK 65 L Kawin Pelemsewu 09
291 WIDI SURATNO SULAMI I 60 P Pelemsewu 09
292 WIDI SURATNO WAKIDI A 30 L Pelemsewu 09
293 WIDI SURATNO RUMIASIH A 18 P Pelemsewu 09
294 SLAMET MARGONO SLAMET MARGONO KK 60 L Kawin Pelemsewu 09
295 SLAMET MARGONO BONIYEM I 58 P Pelemsewu 09
296 SLAMET MARGONO MUJIYONO A 30 L Pelemsewu 09
297 SLAMET MARGONO MUJIYAH A 28 P Pelemsewu 09
298 SLAMET MARGONO PURWANTO A 25 L Pelemsewu 09
299 WASITO PAWOKO WASITO PAWOKO KK 72 TH L DUDA Pelemsewu
300 NOMO SUWITO NOMO SUWITO KK 69 TH L DUDA Pelemsewu
301 SURO SENTONO SURO SENTONO KK 70 TH L KAWIN Pelemsewu
302 SURO SENTONO JUMIDAH I 66 TH P Pelemsewu
303 TEGUH YUWONO TEGUH YUWONO KK 32 TH L KAWIN Pelemsewu
304 TEGUH YUWONO TIWUK S I 28 TH P Pelemsewu
305 TEGUH YUWONO NIKEN RW A 7 TH P Pelemsewu
306 TEGUH YUWONO NANANG M A 5 TH L Pelemsewu
307 BANDI WARNO UTOMO BANDI WARNO UTOMO KK 61 TH L KAWIN Pelemsewu
308 BANDI WARNO UTOMO MURYANI I 59 TH P Pelemsewu
309 MURDI MURDI KK 61 TH L KAWIN Pelemsewu
310 MURDI GUSIR I 60 TH L Pelemsewu
311 ANTORO ANTORO KK 37 TH L KAWIN Pelemsewu
312 ANTORO JUMIYATI I 35 TH P Pelemsewu
313 ANTORO MIFTAH A 10 TH L Pelemsewu
314 ANTORO MALFIAN A 5 TH L Pelemsewu
315 SUKIRNO SUKIRNO KK 45 TH L DUDA Pelemsewu
316 SUKIRNO ISTADI L 42 TH L Pelemsewu
317 SUMO SURAT SUMO SURAT KK 71  TH L JANDA Pelemsewu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *