Krapyak Wetan

No Nama KK Nama Status Umur Klmn K/TK Dusun RT
1 AGUS TRI SUWANDONO MUKIDAH I 46 P Kp Wetan 01
2 AGUS TRI SUWANDONO ARI PRABAWA A 20 L Kp Wetan 01
3 AGUS TRI SUWANDONO INDRI TRI S A 13 P Kp Wetan 01
4 BAKAT BUDIANTO BAKAT BUDIANTO KK 43 L Kawin Kp Wetan 01
5 BAKAT BUDIANTO SITI HANIFAH I 44 P Kp Wetan 01
6 BAKAT BUDIANTO TOFA ANDRIANTO A 21 L Kp Wetan 01
7 BAKAT BUDIANTO DANANG KURNIAWAN A 19 L Kp Wetan 01
8 BAKAT BUDIANTO HAFIS NUR RAHMA A 11 P Kp Wetan 01
9 BROTO HARJONO BROTO HARJONO KK L Kawin Kp Wetan 01
10 BROTO HARJONO TUTIK MURYANI A 39 P Kp Wetan 01
11 DWIJO PARYONO DWIJO PARYONO KK 41 L Kawin Kp Wetan 01
12 DWIJO PARYONO SUNARTI I 28 P Kp Wetan 01
13 DWIJO PARYONO YUNIKA PUTRI KH A 6 P Kp Wetan 01
14 DWIJO PARYONO AMALIA FATIMAH A 1 P Kp Wetan 01
15 GIARNO GIARNO KK 50 L Kawin Kp Wetan 01
16 GIARNO SUMIYATI I 54 P Kp Wetan 01
17 GIARNO ENDANG S A 26 P Kp Wetan 01
18 GIARNO AGUS PRASETYO A 25 L Kp Wetan 01
19 DALIYEM DALIYEM KK 67 P Kp Wetan 01
20 DALIYEM SABARDI A 31 L Kp Wetan 01
21 DALIYEM MUTINGATUN A 29 P Kp Wetan 01
22 HARJO PRAYITNO HARJO PRAYITNO KK 74 L Duda Kp Wetan 01
23 HARJO PRAYITNO BEJO WAHYUDI A 37 L Kp Wetan 01
24 HARJO PRAYITNO BUDI SAPTONO A 32 L Kp Wetan 01
25 HARTOTOK HARTOTOK KK 43 L Kawin Kp Wetan 01
26 HARTOTOK TRI WAHYUNI I 40 P Kp Wetan 01
27 HARTOTOK AISYI NAFIAH A 7 P Kp Wetan 01
28 HARTOTOK MUH FAHRY ALI A 5 L Kp Wetan 01
29 HARTOTOK M RAFIK KHOIRUDIN A Kp Wetan
30 HARTOTOK NY AMAD DIHARJO OT 77 P Kp Wetan 01
31 HERI SUKARNO HERI SUKARNO KK 38 L Kawin Kp Wetan 01
32 HERI SUKARNO SIWUH I 45 P Kp Wetan 01
33 HERI SUKARNO WIBOWO NUGROHO A 18 L Kp Wetan 01
34 HERI SUKARNO FEBRIANTO NUGROHO A 8 L Kp Wetan 01
35 HERI SUKARNO FRANSISKA BETA S A 5 P Kp Wetan 01
36 HERI SUKARNO TEGAR ACHMAD R A 4 L Kp Wetan 01
37 ISRIYANTO ISRIYANTO KK 33 L Kawin Kp Wetan 01
38 ISRIYANTO PARINEM I 33 P Kp Wetan 01
39 ISRIYANTO EKO ANDI SAPUTRO A 11 L Kp Wetan 01
40 ISRIYANTO DWI ANDI SAPUTRA A 4 L Kp Wetan 01
41 JOYO HARJONO JOYO HARJONO KK P Janda Kp Wetan 01
42 MURDONO MURDONO KK 55 L Kawin Kp Wetan 01
43 MURDONO JAMILLAH I 49 P Kp Wetan 01
44 MURDONO ASEP ISMAIL A 22 L Kp Wetan 01
45 MURDONO ROCHMADI A 19 L Kp Wetan 01
46 MURDONO TRI HARYADI A 14 L Kp Wetan 01
47 MURDONO NUR JATI M A 12 L Kp Wetan 01
48 MURDONO M RISKY A 6 L Kp Wetan 01
49 NY HADI SUTRISNO NY HADI SUTRISNO KK 65 P Janda Kp Wetan 01
50 ROHANI ROHANI KK 56 P Janda Kp Wetan 01
51 ROHANI TRI RAHAYU A 32 P Kp Wetan 01
52 ROHANI BUDI SUTRISNO A 30 L Kp Wetan 01
53 ROHANI ALFIKA FITRI S L 7 P Kp Wetan 01
54 ROHANI LINGGA AJI F L 4 L Kp Wetan 01
55 ROHANI RISKI ADI RAHMA L 3 L Kp Wetan 01
56 SOEHISNA PARTA A SOEHISNA PARTA A KK 68 L Kawin Kp Wetan 01
57 SOEHISNA PARTA A TENTREM RAHAYU I 56 P Kp Wetan 01
58 SOEHISNA PARTA A SHERLY MEIDEZAL A 14 P Kp Wetan 01
59 SOEHISNA PARTA A RENI KHOIRUNISA A 11 P Kp Wetan 01
60 SUDOTO SUDOTO KK 47 L Kawin Kp Wetan 01
61 SUDOTO SUMARTINI I 41 P Kp Wetan 01
62 SUDOTO ATIK SUNDARI A 19 P Kp Wetan 01
63 SUDOTO TIKA SULISTYAWAN A 13 P Kp Wetan 01
64 SUDOTO MULYO SUBROTO OT 71 L Kp Wetan 01
65 SUGENG M SUGENG M KK 41 L Kawin Kp Wetan 01
66 SUGENG M UMI SHOLIKHAH I 41 P Kp Wetan 01
67 SUGENG M ANI MAISAROH A 21 P Kp Wetan 01
68 SUGENG M M AFRIZAL ASHAK A 16 L Kp Wetan 01
69 SUGENG M FAHMI NUR HUDA A 14 L Kp Wetan 01
70 SUGENG SUPARDI SUGENG SUPARDI KK 44 L Kawin Kp Wetan 01
71 SUGENG SUPARDI SUMADIYAH I 44 P Kp Wetan 01
72 SUGENG SUPARDI FERA ARUM SARI A 16 P Kp Wetan 01
73 SUROTO SUROTO KK 39 L Kawin Kp Wetan 01
74 SUROTO SITI JAZIMAH I 38 P Kp Wetan 01
75 SUROTO ZUSLIM BANUARTO A 18 L Kp Wetan 01
76 SUROTO SINDI FATIKASARI A 15 P Kp Wetan 01
77 AGUS MARYONO AGUS MARYONO KK 34 L Kawin Kp Wetan 02
78 AGUS MARYONO NURMANINGSIH I 26 P Kp Wetan 02
79 AGUS MARYONO ROBY GEA S A 7 L Kp Wetan 02
80 AGUS MARYONO FERLI GEA ANGGIANA A 4 P Kp Wetan 02
81 CHOIMAIDI CHOIMAIDI KK 39 L Kawin Kp Wetan 02
82 CHOIMAIDI USMANAH I 47 P Kp Wetan 02
83 CHOIMAIDI NUR HASAN F A 22 L Kp Wetan 02
84 CHOIMAIDI IBNU SAPUTRA A 17 L Kp Wetan 02
85 CHOIMAIDI AYUP SHAIFUL A 14 L Kp Wetan 02
86 DARYATI DARYATI KK 70 P Janda Kp Wetan 02
87 DARYATI DIDIK L 15 L Kp Wetan 02
88 DJOYO SUDARMA DJOYO SUDARMA KK 86 L Kawin Kp Wetan 02
89 DJOYO SUDARMA WAKINEM I 74 P Kp Wetan 02
90 DJOYO SUDARMA MEIDI A 50 L Kp Wetan 02
91 DJOYO SUDARMA TRI MURYONO A 43 L Kp Wetan 02
92 FARIDUN FARIDUN KK 60 L Duda Kp Wetan 02
93 FARIDUN IRFAN ANTON S A 29 L Kp Wetan 02
94 FARIDUN ROCHMAT BASUKI A 23 L Kp Wetan 02
95 HARJO DIMULYO HARJO DIMULYO KK 75 P Janda Kp Wetan 02
96 JAMHARI JAMHARI KK 40 L Kawin Kp Wetan 02
97 JAMHARI SARTIYANI I 38 P Kp Wetan 02
98 JAMHARI M WAVE R.M A 11 L Kp Wetan 02
99 R SUTEJO R SUTEJO KK 64 L Kawin Kp Wetan 02
100 R SUTEJO RUMIYATI I 63 P Kp Wetan 02
101 R SUTEJO DEWI NINING TYAS A 41 P Kp Wetan 02
102 R SUTEJO TRI PUTRIANTI T A 38 P Kp Wetan 02
103 R SUTEJO PRASTI BINTARI S A 36 P Kp Wetan 02
104 R SUTEJO MURTEJO BUDI S A 33 L Kp Wetan 02
105 SOMO WIYONO PAILAH I 39 P Kp Wetan 02
106 SOMO WIYONO MARYOTO A 36 L Kp Wetan 02
107 SURAJIMAN SURAJIMAN KK 50 L Kawin Kp Wetan 02
108 SURAJIMAN PARTIYEM I 46 P Kp Wetan 02
109 SURAJIMAN CHECHAN KAUNIS A 7 L Kp Wetan 02
110 AGUS ISMANTO AGUS ISMANTO KK 41 L Kawin Kp Wetan 03
111 AGUS ISMANTO DYAH ASRI SETYANINGSIH I 31 P Kp Wetan 03
112 AGUS ISMANTO BAGUS PRASETYO NUGRAHA A 5 L Kp Wetan 03
113 ASMUNIAH ASMUNIAH KK 70 P Janda Kp Wetan 03
114 ATMO MINO ATMO MINO KK 71 L Kawin Kp Wetan 03
115 ATMO MINO NY ATMO MINO I 70 P Kp Wetan 03
116 CAHYO PRATOMO CAHYO PRATOMO KK 43 L Kawin Kp Wetan 03
117 CAHYO PRATOMO SAMIYEM I 36 P Kp Wetan 03
118 CAHYO PRATOMO WISNU KURNIAWAN A 16 L Kp Wetan 03
119 CAHYO PRATOMO ALDI CABDRA SAPUTRA A 8 L Kp Wetan 03
120 CAHYO PRATOMO SAKRAL AHNAN P A 6 L Kp Wetan 03
121 AMINAH AMINAH I 67 P Kp Wetan 03
122 AMINAH PURWATININGSIH A 39 P Kp Wetan 03
123 DULLAH SATARI DULLAH SATARI KK 82 L Duda Kp Wetan 03
124 DULLAH SATARI AHMADJAYARI A 37 L Kp Wetan 03
125 JEMU PRASETYA JEMU PRASETYA KK 36 L Kawin Kp Wetan 03
126 JEMU PRASETYA SITI YULIANTI I 35 P Kp Wetan 03
127 JEMU PRASETYA DITA A 14 P Kp Wetan 03
128 JEMU PRASETYA M IQBAL A 11 L Kp Wetan 03
129 JEMU PRASETYA BELLA DANA A 7 P Kp Wetan 03
130 JUMADI JUMALI JUMADI JUMALI KK 48 L Kawin Kp Wetan 03
131 JUMADI JUMALI KARTINAH I 45 P Kp Wetan 03
132 JUMADI JUMALI AYUK A 18 P Kp Wetan 03
133 JUMADI JUMALI AJI ESTU A 14 L Kp Wetan 03
134 JUMADI JUMALI NINING A 12 P Kp Wetan 03
135 M BARZAN M BARZAN KK 70 L Duda Kp Wetan 03
136 M BARZAN BADARI A 28 L Kp Wetan 03
137 M BARZAN NOR FITRI L 25 P Kp Wetan 03
138 MUGIYEM MUGIYEM KK 52 P Janda Kp Wetan 03
139 MUGIYEM A 21 L Kp Wetan 03
140 MUGIYEM TRI SUSANTO A 18 L Kp Wetan 03
141 MUGIYEM TUGINEM OT 71 P Kp Wetan 03
142 KK 32 L Kawin Kp Wetan 03
143 WARTINI WARTINI I 25 P Kp Wetan 03
144 WARTINI NABIEL ANDIKA F A 3 P Kp Wetan 03
145 MUH ALIP MUH ALIP KK 55 L Kawin Kp Wetan 03
146 MUH ALIP KIRSRIYATI I 49 P Kp Wetan 03
147 MUH ALIP DIDIK NUR RIDWAN A 28 L Kp Wetan 03
148 MUH ALIP JATMIKO TRI M A 21 L Kp Wetan 03
149 MUH ALIP GEDE SETIAWAN A 20 L Kp Wetan 03
150 MUH BADIR MUH BADIR KK 69 P Janda Kp Wetan 03
151 MUHDI HARJO MUHDI HARJO KK 73 L Kawin Kp Wetan 03
152 MUJI UTOMO/SENU MUJI UTOMO/SENU KK 53 L Kawin Kp Wetan 03
153 MUJI UTOMO/SENU MUJINAH I 45 P Kp Wetan 03
154 MUJI UTOMO/SENU SUNARTO A 26 L Kp Wetan 03
155 MUJI UTOMO/SENU ARI KARTINI A 24 P Kp Wetan 03
156 MUJI UTOMO/SENU JOKO TRIYONO A 21 L Kp Wetan 03
157 MUJI UTOMO/SENU NURDIYANTO A 17 L Kp Wetan 03
158 MULOYO UTOMO MULOYO UTOMO KK 63 L Kawin Kp Wetan 03
159 MULOYO UTOMO JUMAYAH I 60 P Kp Wetan 03
160 MULOYO UTOMO SRI RAHAYU A 36 P Kp Wetan 03
161 MULOYO UTOMO UMI ANIFAH A 31 P Kp Wetan 03
162 MULOYO UTOMO ZAKARIA A 25 L Kp Wetan 03
163 MULOYO UTOMO JA AJI KURNIASIH A 23 P Kp Wetan 03
164 MULOYO UTOMO MUH ROSIDIN A 21 L Kp Wetan 03
165 MULOYO UTOMO ASROFIAH A 32 P Kp Wetan 03
166 MULOYO UTOMO HAIKAL ROBI ANAN L 5 L Kp Wetan 03
167 MULOYO UTOMO BAIHAQI L 1 L Kp Wetan 03
168 NAKIR NAKIR KK 45 L Kawin Kp Wetan 03
169 NAKIR RAHMI I 43 P Kp Wetan 03
170 NAKIR SULIHAN A 23 P Kp Wetan 03
171 NAKIR RUDI SARONI A 21 L Kp Wetan 03
172 NAKIR LEO HARIYADI A 16 L Kp Wetan 03
173 NAKIR AJI PAMUNGKAS A 7 L Kp Wetan 03
174 NURIL ISMAIL NURIL ISMAIL KK 38 L Kawin Kp Wetan 03
175 NURIL ISMAIL SUHARTININGSIH I 33 P Kp Wetan 03
176 NURIL ISMAIL TAUFIK Y.S A 15 L Kp Wetan 03
177 NURIL ISMAIL RIZKI NUR FITRIANI A 8 P Kp Wetan 03
178 PAWIRODIHARJO PAWIRODIHARJO KK 0 P Janda Kp Wetan 03
179 SUKAPNI SUKAPNI KK 56 P Kp Wetan 03
180 SUKAPNI SUKIRNO A 29 L Kp Wetan 03
181 SUKAPNI MINARSIH A 26 P Kp Wetan 03
182 SUKAPNI RAHMANTO A 23 L Kp Wetan 03
183 SUKAPNI LESTARI A 20 P Kp Wetan 03
184 SAHERAN SAHERAN KK 41 L Kawin Kp Wetan 03
185 SAHERAN YANI I 40 P Kp Wetan 03
186 SAHERAN RULIYANSAH A 27 L Kp Wetan 03
187 SAHERAN YULIATI A 26 P Kp Wetan 03
188 SAHERAN ANDREA L 1 L Kp Wetan 03
189 SUKARDI SUHARDI SUKARDI SUHARDI KK 50 L Kawin Kp Wetan 03
190 SUKARDI SUHARDI SURATI I 41 P Kp Wetan 03
191 SUKARDI SUHARDI AGIL PRASETYO A 16 L Kp Wetan 03
192 SUKARDI SUHARDI ALFIAN PRASETYO A 9 L Kp Wetan 03
193 SUKARYONO SUKARYONO KK 37 L Kawin Kp Wetan 03
194 SUKARYONO RESMIASIH I 35 P Kp Wetan 03
195 SUKARYONO SEPTI HERMI A 8 P Kp Wetan 03
196 SUNARNO SUNARNO KK 46 L Kawin Kp Wetan 03
197 SUNARNO SURAJIYEM I 39 P Kp Wetan 03
198 SUNARNO HAFA A 1 L Kp Wetan 03
199 SUWARYO SUWARYO KK 39 L Kawin Kp Wetan 03
200 SUWARYO RIWAYATI I 34 P Kp Wetan 03
201 SUWARYO FATMA FITRI ARYADI A 10 P Kp Wetan 03
202 SUWARYO ZIADATUL FAUZAH A A 8 P Kp Wetan 03
203 SUWARYO JIHAN SABITA ARYATI A 5 P Kp Wetan 03
204 WIGYO SUYOTO WIGYO SUYOTO KK 76 L Kawin Kp Wetan 03
205 WIGYO SUYOTO ROHANI I 79 P Kp Wetan 03
206 WIGYO SUYOTO ROHMIYATI A 40 P Kp Wetan 03
207 WIGYO SUYOTO ANGGA KRISTIANTO L 16 L Kp Wetan 03
208 WIGYO SUYOTO VITA PRATIWI DWI L 13 P Kp Wetan 03
209 WIGYO SUYOTO SEPTA PUTRI K A 10 P Kp Wetan 03
210 WIGYO SUYOTO SUPARDI A 41 L Kp Wetan 03
211 YATIJO YATIJO KK 29 L Kawin Kp Wetan 03
212 YATIJO ETIK KURNIATI I 28 P Kp Wetan 03
213 YATIJO MAIDA USWATUN A 3 P Kp Wetan 03
214 YUNUS ANIS YUNUS ANIS KK 49 L Kawin Kp Wetan 03
215 YUNUS ANIS WARSIAH I 50 P Kp Wetan 03
216 YUNUS ANIS RINO MAWARYUDINO A 25 L Kp Wetan 03
217 AGAN SURYADI AGAN SURYADI KK 41 L Kawin Kp Wetan 04
218 AGAN SURYADI TUGINEM I 37 P Kp Wetan 04
219 AGAN SURYADI M ARDIAN A 6 L Kp Wetan 04
220 AGUS TAMAM AGUS TAMAM KK 44 L Kawin Kp Wetan 04
221 AGUS TAMAM TATIK YULIANTI I 40 P Kp Wetan 04
222 AGUS TAMAM MUTIARA PERTIWI A 13 P Kp Wetan 04
223 BUDI GIYARTO BUDI GIYARTO KK 32 L Kawin Kp Wetan 04
224 BUDI GIYARTO HEPPINDA P I 28 P Kp Wetan 04
225 BUDI GIYARTO DEFI PUTRI A A 10 P Kp Wetan 04
226 BUDI GIYARTO BAGUS SAJIWA A 5 L Kp Wetan 04
227 BUDI GIYARTO M GALANG S A 2 L Kp Wetan 04
228 DALILLAH DALILLAH KK 55 P Janda Kp Wetan 04
229 DALILLAH AMAT SUHADI A 26 L Kp Wetan 04
230 DALILLAH FATIMAH A 21 P Kp Wetan 04
231 DALILLAH SITI AISYAH A 30 P Kp Wetan 04
232 DALILLAH TITIK ANUR H L 8 P Kp Wetan 04
233 DALILLAH DONI SETYAWAN L 6 L Kp Wetan 04
234 DALILLAH TRI KAROMAH L 5 P Kp Wetan 04
235 DARMA REJO DARMA REJO KK 65 L Kawin Kp Wetan 04
236 DARMA REJO SLAMET RAHAYU I 52 P Kp Wetan 04
237 DARMA REJO WIDARSIH SRI R A 28 P Kp Wetan 04
238 DARMA REJO SURASA TRI W A 25 L Kp Wetan 04
239 DARMA REJO SUGIYANTO A 22 L Kp Wetan 04
240 DARMA REJO PAILI NARDIANTI L 4 P Kp Wetan 04
241 DARSA UTAMA DARSA UTAMA KK 66 P Kawin Kp Wetan 04
242 DARSA UTAMA DARSONO A 35 L Kp Wetan 04
243 ENDRA PAWIRA ENDRA PAWIRA KK 35 L Kawin Kp Wetan 04
244 ENDRA PAWIRA FAJARINA I 32 P Kp Wetan 04
245 ENDRA PAWIRA IBNU EKA H A 11 L Kp Wetan 04
246 ENDRA PAWIRA M RISAL H A 3 L Kp Wetan 04
247 ENDRA PAWIRA M RIZAL H A 3 L Kp Wetan 04
248 ENDRA PAWIRA ENDRA YUANA OT 68 P Kp Wetan 04
249 ISDARWANTO ISDARWANTO KK 50 L Kawin Kp Wetan 04
250 ISDARWANTO SURATMINI I 45 P Kp Wetan 04
251 ISDARWANTO SUISTININGSIH A 20 P Kp Wetan 04
252 ISDARWANTO SUIS DARINI A 18 P Kp Wetan 04
253 ISDARWANTO SUIS PRADENTA A 15 L Kp Wetan 04
254 KUAT SLAMET R KUAT SLAMET R KK 55 L Kawin Kp Wetan 04
255 KUAT SLAMET R MUJIYANTI I 52 P Kp Wetan 04
256 MUJONO MUJONO KK 33 L Kawin Kp Wetan 04
257 MUJONO WINDARTI I 30 P Kp Wetan 04
258 MUJONO RAI URFAN A 11 L Kp Wetan 04
259 MUJONO SALSA BELLA R A 2 P Kp Wetan 04
260 MUKIJAN MUKIJAN KK 57 L Kawin Kp Wetan 04
261 MUKIJAN HANI HARYATI I 46 P Kp Wetan 04
262 MUKIJAN HASANUDIN A 22 L Kp Wetan 04
263 MUKIJAN PATIFAH S A 14 P Kp Wetan 04
264 NGATIJO NGATIJO KK 46 L Kawin Kp Wetan 04
265 NGATIJO SARINAH I 39 P Kp Wetan 04
266 NGATIJO SRI WALYANTI A 24 P Kp Wetan 04
267 NGATIJO JURIYANTA A 16 L Kp Wetan 04
268 NGATIJO MUDI ROHYANTO A 12 L Kp Wetan 04
269 SUWARNI SUWARNI KK 39 P Kp Wetan 04
270 SUWARNI M RIZAL A A 17 L Kp Wetan 04
271 SUWARNI ENI SAFITRI A 15 P Kp Wetan 04
272 PAMUJI S PAMUJI S KK 42 L Kawin Kp Wetan 04
273 PAMUJI S WAJIYATI I 38 P Kp Wetan 04
274 PAMUJI S BAGUS IRAWAN A 11 L Kp Wetan 04
275 PAMUJI S WIDYA ANJARWATI A 3 P Kp Wetan 04
276 PONIJA PONIJA KK 0 L Kawin Kp Wetan 04
277 PONIJA SRI WARIDAH I 0 P Kp Wetan 04
278 PONIJA EKA PRALAYA A 25 L Kp Wetan 04
279 PONIJA FAIZAH WAHYU K A 21 P Kp Wetan 04
280 PONIJA SRI SUJARWATI A 20 P Kp Wetan 04
281 PONIJA AGUS MARDIKA A 17 L Kp Wetan 04
282 PONIJA AYUK YULIANTI A 14 P Kp Wetan 04
283 PRAPTA WIHARJA PRAPTA WIHARJA KK 72 P Janda Kp Wetan 04
284 PRAPTA WIHARJA WINARNA A 38 L Kp Wetan 04
285 SITI ZUCHAIRAH SITI ZUCHAIRAH KK 52 P Janda Kp Wetan 04
286 SITI ZUCHAIRAH EMI PUJIASTUTI A 31 P Kp Wetan 04
287 SITI ZUCHAIRAH IBNU ISTANTO S A 18 L Kp Wetan 04
288 SITI ZUCHAIRAH FADLI RAHMAH A 12 L Kp Wetan 04
289 SUGITA SUGITA KK 40 L Kawin Kp Wetan 04
290 SUGITA PASTRI WINARTI I 35 P Kp Wetan 04
291 SUGITA BRIAN FATONI A 14 L Kp Wetan 04
292 SUGITA GIAN NOVIANDARI A 13 P Kp Wetan 04
293 SUGITA ANGGIE RUANA D A 7 P Kp Wetan 04
294 SUPARMAN SUPARMAN KK 55 L Kawin Kp Wetan 04
295 SUPARMAN MARSIH I 53 P Kp Wetan 04
296 SUPARMAN PINA SUSANTI A 15 P Kp Wetan 04
297 SUPARMAN DANIK NUJI R A 13 P Kp Wetan 04
298 SUPRIYANTA SUPRIYANTA KK 38 L Kawin Kp Wetan 04
299 SUPRIYANTA PARWINI I 32 P Kp Wetan 04
300 SUPRIYANTA HESTI DWI P A 12 P Kp Wetan 04
301 SUPRIYANTA SEPTI WIJAYANTI A 7 P Kp Wetan 04
302 SUPRIYANTA BAYU APRIYANTA A 1 Kp Wetan 04
303 SURAJI SURAJI KK 44 L Kawin Kp Wetan 04
304 SURAJI SUMIDAH I 39 P Kp Wetan 04
305 SURAJI SUSI OKTANTI A 16 P Kp Wetan 04
306 SURAJI DEWI SURYANI A 13 P Kp Wetan 04
307 SURAJI DESI SETIYANI A 10 P Kp Wetan 04
308 TUKIJAN TUKIJAN KK 43 L Kawin Kp Wetan 04
309 TUKIJAN NURJANAH I 44 P Kp Wetan 04
310 TUKIJAN ISTIQOMAH A 27 P Kp Wetan 04
311 TUKIJAN NURUL HIDAYATI A 21 P Kp Wetan 04
312 TUKIJAN MUH MUKLAS A 17 L Kp Wetan 04
313 TUKIJAN MUH YUSUF A 7 L Kp Wetan 04
314 TUKIJAN WAKIJEM OT 86 P Kp Wetan 04
315 WIGYA SUSANTA WIGYA SUSANTA KK 72 L Kawin Kp Wetan 04
316 WIGYA SUSANTA SARJINAH I 55 P Kp Wetan 04
317 WIGYA SUSANTA RIYANTI A 24 P Kp Wetan 04
318 WIGYA SUSANTA ARJO SAINAH OT 73 P Kp Wetan 04
319 YITNO REJO YITNO REJO KK 67 P Janda Kp Wetan 04
320 YITNO REJO SUPARMAN A 27 L Kp Wetan 04
321 YITNO REJO SUJIYATIN M 22 P Kp Wetan 04
322 YITNO REJO FERI KURNIAWAN CC Kp Wetan 04
323 YUSUP PRIBADI YUSUP PRIBADI KK 42 L Kawin Kp Wetan 04
324 YUSUP PRIBADI SUMARTINAH I 57 P Kp Wetan 04
325 YUSUP PRIBADI FAJAR NUR HADI A 27 L Kp Wetan 04
326 ATEMO YOSO ATEMO YOSO KK 63 P Janda Kp Wetan 05
327 WAHYU TRI PARWATI WAHYU TRI PARWATI KK 42 P Janda Kp Wetan 05
328 WAHYU TRI PARWATI MUH AGUNG S A 19 L Kp Wetan 05
329 WAHYU TRI PARWATI SUSANTA DWI S A 15 L Kp Wetan 05
330 WAHYU TRI PARWATI PURWANTI A 10 P Kp Wetan 05
331 MUJI SANTOSA MUJI SANTOSA KK L KAWIN Kp Wetan
332 MUJI SANTOSA RINI SETIAWATI I P Kp Wetan
333 MUJI SANTOSA RINA NURJAYANTI A P Kp Wetan
334 MUJI SANTOSA LISA KARTIKA DEWI A P Kp Wetan
335 MUJI SANTOSA LUSI KARTIKA DEWI A P Kp Wetan
336 JUMARIYO JUMARIYO KK L KAWIN Kp Wetan
337 JUMARIYO GSAGINAH I P Kp Wetan
338 JAZULI JAZULI KK L KAWIN Kp Wetan
339 JAZULI RUSILAH I P Kp Wetan
340 JAZULI WAHONO SAPUTRO A L Kp Wetan
341 JAZULI NURI INDAH SURYANI A P Kp Wetan
342 JAZULI HARYANI A P Kp Wetan
343 SAMSUL HADI SAMSUL HADI KK L KAWIN Kp Wetan
344 SAMSUL HADI HARI PANGESTU I P Kp Wetan
345 SAMSUL HADI M.HENGKI S A L Kp Wetan
346 AMAT YULIANTO AMAT YULIANTO KK L KAWIN Kp Wetan
347 AMAT YULIANTO UTAMININGSIH I P Kp Wetan
348 AMAT YULIANTO ANDIKA CANDRA A L Kp Wetan
349 SURANTI SURANTI KK P JANDA Kp Wetan
350 SURANTI DIKA SILVIA A P Kp Wetan
351 SURANTI GALANG PUTRA A L Kp Wetan
352 EDHI SUTOPO EDHI SUTOPO KK L KAWIN Kp Wetan
353 EDHI SUTOPO TUKIRAH I P Kp Wetan
354 EDHI SUTOPO AHMAD ALDINO A L Kp Wetan
355 EDHI SUTOPO AYU CEFERA A P Kp Wetan
356 HERLY RUSMI P HERLY RUSMI P KK L KAWIN Kp Wetan
357 HERLY RUSMI P INTI PRAMULIAWATI I P Kp Wetan
358 HERLY RUSMI P WENI PUTRI P A P Kp Wetan
359 HERLY RUSMI P FITRIA SETIAWATI A P Kp Wetan
360 DWI ARSA GRAHA DWI ARSA GRAHA KK L KAWIN Kp Wetan
361 DWI ARSA GRAHA TUTIK R I P Kp Wetan
362 DWI ARSA GRAHA ZALZA FEBRIYANTI A P Kp Wetan
363 JOYO SUMARTO JOYO SUMARTO KK L KAWIN Kp Wetan
364 JOYO SUMARTO WALIYAH I P Kp Wetan
365 JOYO SUMARTO RIYANTO A L Kp Wetan
366 JOYO SUMARTO WAHADI A L Kp Wetan
367 JOYO SUMARTO HARSONO A L Kp Wetan
368 PAWIRO DIHARJO NY PAWIRO DIHARJO NY KK Kp Wetan 01
369 PAWIRO DIHARJO NY SUMARSIH NY A Kp Wetan 01
370 PAWIRO DIHARJO NY SUNARNI NY A Kp Wetan 01
371 PAWIRO DIHARJO NY SUMARGI C Kp Wetan 01
372 PAWIRO DIHARJO NY SUPARTI C Kp Wetan 01
373 MUJILAH NY MUJILAH NY KK Kp Wetan 01
374 MUJILAH NY ADITYA MAULANA A Kp Wetan 01
375 PANJAR RIANTA PANJAR RIANTA KK Kp Wetan 01
376 PANJAR RIANTA NINUK KRISTIANINGSIH I Kp Wetan 01
377 PANJAR RIANTA ELSA ARUM RISWANDA A Kp Wetan 01
378 PANJAR RIANTA DIMAS MAULAN L A Kp Wetan 01
379 SUDIBYA SUDIBYA KK Kp Wetan 01
380 SUDIBYA SUSI LESTARI I Kp Wetan 01
381 SUDIBYA YOSSI DITA SILVANIA A Kp Wetan 01
382 SUHARTO SUHARTO KK Kp Wetan 01
383 SITI WARSIYAH SITI WARSIYAH KK Kp Wetan 02
384 SITI WARSIYAH SITI ROHANI A Kp Wetan 02
385 SUKIMIN SUKIMIN KK Kp Wetan 04
386 SUKIMIN WASNI I Kp Wetan 04
387 SUKIMIN YULIAWAN A Kp Wetan 04
388 SUKIMIN AFIAN KURNIADI A Kp Wetan 04
389 SUKARMAN SUKARMAN KK Kp Wetan 05
390 SUKARMAN NUNUK MUGILAH I Kp Wetan 05
391 SUKARMAN AGUNG PRASETYA A Kp Wetan 05
392 SUKARMAN AAN RIYADI A Kp Wetan 05
393 SUKARMAN ECHSAN YULIANTA A Kp Wetan 05
394 MARYANTA MARYANTA KK Kp Wetan 05
395 MARYANTA IKA PALUPI I Kp Wetan 05
396 MARYANTA KESYA NOVITA SARI A Kp Wetan 05
397 KASIYEM NY KASIYEM NY Kp Wetan
398 KASIYEM NY DWI ANA HARYATI Kp Wetan
399 KASIYEM NY TRIYANINGSIH Kp Wetan
400 KASIYEM NY ARJO SUWITO NY Kp Wetan
401 Santoso Edy Purnomo Santoso Edy Purnomo KK 23 L Krapyak Wetan 05
402 Santoso Edy Purnomo Ari Mawanti I 22 P Krapyak Wetan 05

One Response to Krapyak Wetan

  1. admin says:

    mohon dicermati, daftar itu daftar KK miskin. bukan data penduduk. terimakasih atas kunjungannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *